CC pol polişeri

Gysga düşündiriş:

Munuň agramy bar, şonuň üçin basyşy dürli iş şertlerine görä çeýe sazlap bilýär. Polatlanan beton üçin çözgüt hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Ares” markasynyň aşagyndaky pollary ýuwýan “Flames” seriýasy.
“Ares” markasynyň aşagyndaky pol ýuwujy “Flames” CC.
CC pol ýuwujy, beton pol üçin ussatlyk bilen ýalpyldawuk enjam, beton pol, emeri, terrazzo we beýleki binýady möhürleýji bejeriş serişdesini ýer üwemek we ýuwmak, arassalamak, abatlamak we kristal ýüzi üçin amatly. Enjamda çygly polishing ulgamlary bar.
Tozsyz aýnany ýuwmak üçin ýer toprak bolar.
1. Aýna bilen ýalpyldawuk, ýer has ýagty
2. Güýçli güýç, has köp wagt tygşytlamak
3. Çylşyrymly tehnologiýa, has takyk işlemek
4. Tehnologiki innowasiýa, has durnukly iş
5. Rammed material, ygtybarly we has çydamly
6. Ykjam ululygy, has çeýe işleýşi
7. Bejeriş, wagt we güýji tygşytlamak
8. Abraýly dizaýn, has owadan görnüş
9. Arhitektura bilen ýalpyldawuk beton ulgamlary
CC pol ýuwujy, belli marka elektrik enjamlaryny we ýygylyk öwrüjisini alýar, hiliniň kepili we üznüksiz iş täsiri ajaýyp.
Maşyn çarçuwasy ýokary diwar galyňlygy ýokary güýçli polat, kebşirlemezden lazer kesiş galyplaryny kabul edýär.
Munuň agramy bar, şonuň üçin basyşy dürli iş şertlerine görä çeýe sazlap bilýär. Polatlanan beton üçin çözgüt hödürleýär.
Toplumlaýyn dolandyryş ulgamy, ýönekeý iş paneli funksiýasy.
Gije we gündizine ýetmezçilik ýerlerini gurmak üçin amatly LED yşyklar bilen enjamlaşdyrylan.

SS taslama parametri
Bütin maşyn Agramy 190KG
Ölçegleri (uzynlygy, ini, beýikligi) 970 * 600 * 800
Ylgaýar Motor 5.5HP
Naprýa .eniýe 220V / 380V
Ynkylap tizligi 01800RPM
Quygylygy öwürmek 5.5HP
Duşuşyk sany
Öýjükli diskler/ Öýjükli diskler
1/1 Öýjükli ini 67mm
Ares-CC-012

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary