Biz hakda

Aeas pol ulgamlary

Ares pol ulgamlary çalt ösýär
ýerüsti gaýtadan işleýän önümleri öndürýän we ösdürýän tehnologiýa kompaniýasy.

Senagat öz içine alýar: pol ýylmaýjy, senagat tozan sorujy, pol ýuwujy, süpüriji awtoulag, esbaplar we sarp edilýän zatlar we 100-e golaý önümiň beýleki 11 seriýasy. Häzirki wagtda “Ares Floor Systems” bazara birnäçe patent bilen goralýan tehniki çözgütler bilen pol ýylmaýjy esasly pol ulgamlary üçin halkara bazarynda öňdebaryjydyr. “Ares Floor Systems” beton pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, deňsiz-taýsyz müşderi hyzmatyny edýär. Pol tehnikalaryny we ýer ulgamy üçin çözgütleri gözlemek, taslamak we öndürmek bilen meşgullanýan täze ýokary tehnologiýaly kärhana bolan AIOT, bulut hasaplamasy, uly maglumatlar we beýleki tehnologiýalary ulanmaga bagyş etdik. Biz anyk hünärmenler üçin saýlamalydyrys!

Biziň iş pelsepämiz

Serviceokary derejeli hyzmat we bazaryň iň oňat we iň täzeçillikli, hemmetaraplaýyn çözgütleri bilen, dünýädäki amallarymyzy amala aşyrmak üçin ýönekeý, ekologiýa taýdan arassa we girdejili çemeleşme hödürleýäris.

Jiansong2

“Ares pol ulgamlary” barada hekaýa

“Ares Floor Systems” enjamlary öwrenmek we ösdürmek, önümçilik kärhanalary üçin güýçli, göwrümli öňdebaryjy ýer ulgamlarydyr. “Ares Floor Systems” Şanhaý ýokary tehnologiýaly kärhana we Jiangsu welaýat ylym we tehnologiýa kärhanasy diýen hormatly atlara eýe boldy. Şol bir wagtyň özünde, birnäçe tehnologiýa oýlap tapyş patentlerini, peýdaly modelleri, dizaýn, programma üpjünçiligini goramak, kärhana we dürli önümleri CE, SGS, ISO we beýleki halkara we içerki sertifikatlar arkaly aldy. Hytaýda 23 000 töweregi hyzmatdaş bilen ajaýyp hyzmat ulgamyny döretdik. Bellik hyzmat nokatlary ýurduň 100-den gowrak şäherini gurşap aldy. Şol bir wagtyň özünde önümlerimiz Europeewropanyň, Demirgazyk Amerikanyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň, Eastakyn Gündogaryň we ş.m. 138 ýurda we sebitlere eksport edilýär.

1. Öňdebaryjy, doly hyzmat üpjün ediji
“Ares Floor Systems” -yň esasy toparlary, ýerüsti bejeriş ulgamlarynda we amaly programmalarynda on ýyldan gowrak iş tejribesi bolan ýokary zehinlerdir. Gözleg we ösüş, önümçilik, hil gözegçiligi, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, pol üweýji, önüm tozan sorujy we süpüriji awtoulaglara müşderi hyzmaty we baý müşderi hyzmaty boýunça baý tejribämiz bar.

2. Müşderi tarapyndan dolandyrylýan önümiň ösüşi
“Ares Floor Systems”, dünýädäki potratçylar üçin işjeň we jogapkärli hyzmatdaş bolmak bilen, 10 ýyldan gowrak wagt bäri pol üweýiş pudagynda ösüşe ýolbaşçylyk edýär. Strategiýa, ulanyjylaryň, potratçylaryň, kärende kompaniýalarynyň, arhitektorlaryň we ösüşiň öň hatarynda durmaga çalyşýanlaryň isleglerini işjeň ele almak we gündelik kynçylyklaryny täze mümkinçiliklere öwürmekden ybaratdy.

3. Güýçli utgaşdyrmak endikleri
“Ares Floor Systems” -yň güýji, maşynlar, esbaplar, gurallar we berýän bilimlerimiziň arasynda aýdyň birleşýär. Pol ýylmaýjy, senagat tozan sorujy we süpüriji awtoulaglar we usullar pudagyň iň gowularyndan biridir. Bilelikde, iň ýokary telekeçilik we amatly netijeleri döredýän çözgütleri düzýärler.

4. Müşderiniň ajaýyp tejribesi
“Ares Floor Systems” enjamlarymyzy we amaly programmalarymyzy gaty gowy bilýän ýokary hünärli we tejribeli wekillere eýe. E-poçta:order@aresfloorsystems.com

 • Aeas factory
 • Aeas factory2
 • Aeas factory5
 • Aeas factory6
 • Aeas factory7
 • Aeas factory8
 • Aeas factory9
 • Aeas factory10
 • Aeas factory02
 • Aeas factory12
 • Aeas factory11
 • Aeas factory13
 • Aeas factory14