X3-Senagat tozan ýygnaýjylary

Gysga düşündiriş:

Üýtgeşik wakuum tozan titremesi, tozan arassalaýyş operasiýa ulgamy, süzgüç elementiniň petiklenmeginiň öňüni almak üçin süzgüç elementini yzygiderli arassalaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Ares” markasy bilen senagat tozan ýygnaýjylaryň “Thunder” seriýasy.
“Thunder” X3-Ares markasy bilen senagat tozan ýygnaýjylary.
X3-Senagat tozan sorujy, ýer üweýji we ýalpyldawuk gurluşykda zerur enjamdyr.
Täsin wakuum tozan titremesi, tozan arassalaýyş operasiýa ulgamy, süzgüç elementiniň petiklenmeginiň öňüni almak üçin süzgüç elementini yzygiderli arassalaň.
Öz-özüňi çekmek üçin tozan haltasy diňe bir tozany aýyrmak üçin amatly bolman, eýsem işlemekde ýönekeýdir.
Toplumlaýyn dolandyryş ulgamy, ýönekeý iş paneli funksiýasy.
Gurluşyk we işleýiş baglanyşygynda bu tozan ýygnamagyň beýikligini sazlap bolýar.
Öwürmek enjamlaryny birikdirmekden başga-da, tozan ýygnamak üçin tutawaç enjamyna hem birikdirilip bilner.

1. Bir barrel beden, has güýçli we çydamly
2. götermek funksiýasy, has amatly transport
3. Çylşyrymly tehnologiýa, has takyk işlemek
4. tehnologiki innowasiýa, has durnukly işlemek
5. Wakuum yza öwürmek, süzgüç elementi arassalaýjy
6. Ylym we tehnologiýa süzgüç elementi, has süzgüç
7. Öz-özüňi çekýän tozan sumkasy tozany arassalamagy has amatly edýär
8. Rammed material, ygtybarly we has çydamly
9. Abraýly dizaýn, has owadan görnüş
10. Çeýe kombinasiýa, has giň funksiýa
X3-Senagat tozan ýygnaýjy, belli marka elektrik enjamlaryny alýar we hiliniň kepili we üznüksiz iş täsiri ajaýyp.
Industrialhli senagat tozan ýygnaýjy enjamlaryň daşky görnüşi häkimýet tarapyndan döredilen, görnüşi owadan we täze we sahy.
Toz ýygnaýan barrel galyňlaşdyrylýar, tegelek bolýar we berk we çydamly bir bedende emele gelýär.
Süzgüç elementi eplenen gurluşdyr, şonuň üçin süzgüç meýdany uly, diňe 99,6% üweýji tozany süzüp bilmeýär, eýsem üweýji galyndylaryny netijeli ýygnap bilýär, şeýle hem süzgüç elementiniň güýçli hapalanma göterijiligi we uzak ömri bar.

X3-A taslama parametri
Bütin maşyn Agramy 150KG
 Ölçegi  
Ylgaýar Motor 3 * 1.1 KW
Naprýa .eniýe 110V /220V
Nazary howa akymy 430M3/ sag
emdirmek 205Mbar
Fsüzgüç meýdany 47000CM2
gabat gelýär Tozany çykarmak motor
Toz ýygýan zawod Öz-özüňi çekmek üçin tozan sumkasy
Ares-v3-x1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň