F1 ýylmaýjy

Gysga düşündiriş:

F1 pol ýylmaýjy, kiçi meýdany gurmak üçin ýöriteleşdirilen ýer üweýji enjamdyr. Enjam ýeňil we göçme ýerüsti ýylmaýjy, dizaýnda akylly we işlemek aňsat. Enjamy çalt söküp bolýar, şonuň üçin dolandyrmak we daşamak has amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Ares” markasy bilen pol ýasaýjylaryň “Flames” seriýasy.
“Ares” brendiniň aşagyndaky “Flames” F1 pol ýylmaýjylary.
F1 pol ýylmaýjy, kiçi meýdany gurmak üçin ýöriteleşdirilen ýer üweýji enjamdyr. Enjam ýeňil we ykjam ýerüsti ýylmaýjy bilen design dizaýn taýdan akylly we işlemek aňsat. Enjamy çalt söküp bolýar, şonuň üçin dolandyrmak we daşamak has amatly.
Professional abraziw plastinka üweýji çyzgy bilen enjamlaşdyrylan, abraziw plastinka meýdany uly, topragy doly üýşürip bilýär, syzmak hadysasynyň öňüni alýar we ýeriň gurluşyk hilini ýokarlandyrýar.
Enjamyň çarçuwasy ýokary diwar galyňlygyny we ýokary güýçli polady, kebşirlemezden lazer kesmegi kabul edýär.
-Okary güýçli alýumin zynjyrly dişli guty takyk dişli we belli markalaryň podşipnikleri bilen enjamlaşdyrylan, şonuň üçin ol diňe bir ýylylygyň ýaýramagynyň gowy täsirini ýetirmän, eýsem kinetiki energiýany ýokary netijelilik bilen geçirýän ýakyndan işleýär.
1. Professional üweýji disk, loüzýän ýylmaýjy örtük, has rahat işlemek.
2. Güýçli güýç, has köp wagt tygşytlamak.
3. Çylşyrymly tehnologiýa, has takyk işlemek.
4. Toz ýygnamak, daşky gurşawy goramak we has gowy saglyk.
5. Tehnologiki innowasiýa, has durnukly işlemek.
6. Rammed material, ygtybarly we has çydamly.
7. Abraýly dizaýn, has owadan görnüş.
8. Ownuk, çeýe pol ýylmaýjy.

F1 pol ýylmaýjy, belli elektrik enjamlaryny, inwertory, hiliň kepilligini ulanýar we üznüksiz iş täsiri ajaýyp; Bu pol üçin gowy üweýiş ulgamy.

Enjam gurallary çalt üýtgedip biler ýaly göteriji dizaýn, aňsat we amatly ýüklemek we düşürmek prosesi bilen enjamlaşdyrylandyr.

Çeýe sazlaýyş basyşynyň dürli iş ýagdaýyna görä, agramy sazlamak üçin iki dişli; Gowy pol çözgüdi bilen üpjün edýär.

Gizlenen pedal, ony enjamda gizläp bolýar. Bu umumy görnüşe täsir etmeýär.

Toplumlaýyn dolandyryş ulgamy, iş paneliniň funksiýasy gysga we düşnüklidir.

F1 taslama parametri
Bütin maşyn Agramy 385KG
Ölçegler (uzynlygy, ini, beýikligi) 1200 * 700 * 1050
Ylgaýar Motor çykyş 20HP
Naprýa .eniýe 220V / 380V
Ynkylap tizligi 01800RPM
Quygylyk 20HP
Enjam Tozany arassalaýan deşik 2INCH* 1
sany
Öýjükli diskler/ Öýjükli diskler
4 /12 Gaýlaw giňligi 700mm
Ulanylýan iş şertleri Beton pol Ulanylýar material PCD, göwher, beton üweýji, keramiki üweýjiResin üweýji
Terrazzo poly
epoksi pol
Daş pol
001-Ares F1
0002-Ares F1
003-Ares F1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň